Obiectivul general al proiectului este furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități.

Proiectul propus urmărește să contribuie la dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip rezidențial și la prevenirea reinstituționalizării/instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități prin oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate și a centrului de zi înființate printr-un proiect cu finanțare din POR 2014 – 2020 (3 locuințe protejate și 1 centru de zi) și prin dezvoltarea rețelei de asistenți personali profesioniști la nivelul județului Prahova.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin (3 locuințe protejate și 1 centru de zi) în conformitate cu standardele de calitate în vigoare.

Pentru funcționarea serviciilor sociale înființate în scopul dezinstituționalizării persoanelor adulte cu handicap (3 locuințe protejate și un centru de zi) este necesară asigurarea resurselor: - metodologice (prin întocmirea documentației specifice serviciilor sociale – regulamente de organizare și funcționare, regulamente de ordine interioară, proceduri de lucru, instrumente de lucru pentru profesioniști etc.); toate aceste documente vor fi întocmite în conformitate cu standardele de calitate în domeniu; de asemenea, se va realiza licențierea acestor structuri; - umane – prin asigurarea salarizării personalului care face parte din organigrama acestor structuri (18 persoane în cadrul celor două locuințe protejate și 6 persoane în cadrul centrului de zi); - materiale – prin asigurarea hranei persoanelor care aparțin grupului țintă, a utilităților necesare funcționării celor două locuințe protejate și a centrului de zi, a materialelor consumabile și a altor produse necesare desfășurării activităților cu beneficiarii etc.

Obiectiv specific 2

Înființarea unei rețele de 11 asistenți personali profesioniști.

Ocupația de asistent personal profesionist (APP) este recent introdusă în clasificarea ocupațiilor din Romania și reprezintă o oportunitate îndelung așteptată de furnizorii de servicii sociale ca alternativă de protecție pentru persoanele adulte cu dizabilități. Pentru înființarea și funcționarea rețelei de asistenți personali profesioniști este necesară asigurarea resurselor: - metodologice (întocmirea documentației specifice acestui nou serviciu social – regulament de organizare și funcționare, proceduri de lucru, instrumente de lucru pentru profesioniști etc.); documentele vor fi întocmite conform standardelor de calitate în domeniu (HGR 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, Ordin nr. 1.069/2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist); se va realiza licențierea acestui serviciu; - umane – prin asigurarea salarizării personalului care face parte din organigrama acestei structuri (11 persoane APP); - materiale – prin asigurarea transportului personalului care realizează evaluarea/atestarea/monitorizarea asistenților personali profesioniști.

Obiectiv specific 3

Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii pentru 41 de persoane cu dizabilități (anterior instituționalizate).

Plecând de la nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor identificate în urma evaluării, serviciile sociale vor asigura pentru aceștia: a. activități de supraveghere; activităţi de informare şi consiliere socială; activități de îngrijire personală, asistenţa beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă pentru realizarea activităţilor zilnice; asistentă medicală curentă; activități pentru dezvoltarea abilităţilor de viață independentă; consiliere privind reintegrarea familială și comunitară; socializare, activități culturale și sportive – în cazul locuințelor protejate; b. activități de informare; activități de evaluare; asistență medicală; dezvoltarea abilităților pentru viață independentă; recuperare/reabilitare funcțională; integrare/reintegrare socială; participarea la activități culturale și sportive; alte servicii suport – în cazul centrului de zi; c. îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei, medierea participării la activităţi şi programe de dezvoltare vocaţională, educaţionale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viaţă independentă şi altele vizând integrarea socială, respectarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, a planului individual de servicii și a standardelor de calitate – în cazul APP.

Obiectiv specific 4

Combaterea discriminării și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități (30 de persoane).

Proiectul își propune să urmărească îmbunătățirea accesului acestui grup de persoane adulte cu dizabilități la serviciile medicale și instructiv-recreative. Astfel, ne propunem să răspundem unor nevoi specifice ale persoanelor reprezentate de: - necesitatea de a avea acces la servicii medicale în mod liber și fără constrângeri pecuniare; - necesitatea de a avea acces la patrimoniul cultural și turistic al județului/țării. Plecând de la cele menționate anterior, cele 30 de persoane vor fi cuprinse în: - programe de evaluare și tratament stomatologic (consult, tratamente endodontice, tratamente parodontice, chirurgie dentară, protezare etc.); - programe de evaluare și tratament oftalmologic (diagnosticare, asigurare servicii de optica medicală); - programe instructiv-recreative (participare la vizite/excursii/sejur). Prin activitățile precizate, proiectul contribuie la tema secundară FSE prevăzută de ghidul specific, Nediscriminarea.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României