Stadiul proiectului la data de 31 iulie 2022

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului.

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.

1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management

Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.

Au fost întocmite 6 rapoarte tehnice privind progresul proiectului. A fost iniţiată întocmirea raportului tehnic nr. 7.

Au fost întocmite cinci cereri de rambursare acceptate de către finanțator.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare

A fost încheiat un contract de furnizare furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare.

Au fost livrate materialele consumabile pentru echipa de management și de implementare, aferente celor două note de comandă lansate către furnizor.

Contractul a fost reziliat, urmând să se reia procedura de achiziţie pentru furnizare furnituri de birou și alte consumabile.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.   

Au fost aplicată metodologia de selecție și au fost identificați 29 cei 30 de beneficiari care vor face parte din grupul țintă nr. 1 (persoane din cadrul CRRNPAH Călinești care vor fi transferate în cele două locuințe protejate); pentru 4 beneficiari s-a realizat ieşirea din GT1 şi se fac demersuri pentru identificarea altor persoane eligibile pentru participare la activităţile proiectului.

De asemenea, au fost identificate 7 persoane din cele 11 care fac parte din grupul țintă nr. 2 (persoane cu dizabilități din cadrul unităților de asistență socială pentru adulți, care vor fi transferate în rețeaua APP).
2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii

A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.

Au fost realizate activități de consiliere cu persoanele identificate ca eligibile pentru participarea la activitățile proiectului

3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor

A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (29 documente), respectiv:

Elaborate în cadrul proiectului 128551  Elaborate în cadrul proiectului complementar 126406 şi utilizate şi în cadrul proiectului 128551
1. ROF LMP nr. 3 1. dosarul personal beneficiar LMP
2. procedură admitere beneficiari LMP 2. procedură privind măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor din cadrul LMP
3. dosarul personal beneficiar CZ 3. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante LP
4. ROF CZ Asclepios 4. procedura privind admiterea în cadrul CZ
5. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3 5. procedura privind încetarea acordării serviciilor CZ
6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios 6. procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor din cadrul LMP 1 Casa Soarelui
7. procedură încetarea/suspendarea serviciilor acordate în cadrul LMP nr. 3 Casa Tei 7. procedură privind managementul situației de risc în cadrul Centrului de Zi ”APOLLO”
8. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3 Casa Tei pentru luarea unei decizii 8. procedură privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 Casa Soarelui
9. procedură privind managementul situației de risc în cadrul LMP NR. 3 ”CASA TEI” 9. procedură privind asistenţa beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 aflaţi în stare terminală şi în caz de deces
10. procedură privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului beneficiarilor din cadrul CZ 10. procedură privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din cadrul CZ Apollo
11. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante CZ 11. regulament intern Intern Complexului de Servicii Comunitare ”APOLLO”
12. procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3  
13. procedura privind măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor din CZ  
14. materiale informative LMP  
15. regulile casei  
16. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi ASCLEPIOS pentru luarea unei decizii  
17. materiale informative CZ ” ASCLEPIOS” Călinești  
18. cod etic CSC ASCLEPIOS  
3.2. Asigurarea resurselor umane Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu a fost demarată. Perioada de implementare a subactivității a fost prelungită prin AA3. De asemenea, se va solicita prelungirea acesteia şi prin AA6.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe după finalizarea subactivităţii 3.4.
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu a fost demarată. Subactivitatea va  fi prelungită prin AA4. De asemenea, se va solicita prelungirea acesteia şi prin AA6.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști

A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.

A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.

Au fost publicate comunicate de presă privind campania de recrutare (condiții, număr de posturi, drepturi ale APP).

Au fost transmise informații cu privire la campania de recrutare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova (104 UAT), precum și către instituții publice de interes județean/local (Consiliul Județean Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protoierii Prahova, muzee, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti etc.).

Au fost transmise informări către personalul din cadrul unităților de protecție pentru copii și adulți din subordinea DGASPC Prahova.

Au fost deschise conturi și publicate anunțuri privind campania de recrutare pe site-urile operatorilor specializați în recrutare de personal.

Au fost realizate deplasări la sediul tuturor unităților administrative-teritoriale din județul Prahova, personalul serviciilor publice de asistență socială fiind informat în mod direct cu privire la implementarea proiectului și campania de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist.

Au fost realizate deplasări la sediul a 9 unități de asistență socială din județul Prahova, în scopul informării directe a personalului cu privire la Campania de recrutare.

Au fost distribuite anunţuri prin intermediul mijloacelor de transport în comun din Municipiul Ploieşti şi prin intermediul mai multor supermarketuri de pe raza municipiului.

A fost realizată autorizarea DGASPC Prahova ca furnizor de formare profesională pentru cursul de calificare în ocupația de asistent personal profesionist.

A fost reluată campania de informare la nivelul unităţilor administrative-teritoriale din judeţul Prahova, inclusiv cu promovarea informaţiilor legate de asigurarea cursului de calificare de către DGASPC Prahova; până la data de 31.07.2022 au fost realizate întâlniri cu personalul de specialitate din 16 primării.  

4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noul servicii social nu a fost înfiinţat.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Subactivitatea nu a fost demarată, având în vedere că nu sunt înfiinţate LP/CZ/APP.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L28 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L29 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.

7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului care se actualizează după caz.

Stadiul proiectului la data de 30 aprilie 2022

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului.

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.

1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management

Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.

Au fost întocmite 6 rapoarte tehnice privind progresul proiectului.

Au fost întocmite patru cereri de rambursare acceptate de către finanțator.

1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare

A fost încheiat un contract de furnizare furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare.

Au fost livrate materialele consumabile pentru echipa de management și de implementare, aferente celor două  lansate către furnizor.

2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.   

Au fost aplicată metodologia de selecție și au fost identificați 26 cei 30 de beneficiari care vor face parte din grupul țintă nr. 1 (persoane din cadrul CRRNPAH Călinești care vor fi transferate în cele două locuințe protejate). De asemenea, au fost identificate 4 persoane din cele 11 care fac parte din grupul țintă nr. 2 (persoane cu dizabilități din cadrul unităților de asistență socială pentru adulți, care vor fi transferate în rețeaua APP).

2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii

A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.

Au fost realizate activități de consiliere cu persoanele identificate ca eligibile pentru participarea la activitățile proiectului

3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor

A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (29 documente), respectiv:

Elaborate în cadrul proiectului 128551  Elaborate în cadrul proiectului complementar 126406 şi utilizate şi în cadrul proiectului 128551
1. ROF LMP nr. 3 1. dosarul personal beneficiar LMP
2. procedură admitere beneficiari LMP 2. procedură privind măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor din cadrul LMP
3. dosarul personal beneficiar CZ 3. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante LP
4. ROF CZ Asclepios 4. procedura privind admiterea în cadrul CZ
5. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3 5. procedura privind încetarea acordării serviciilor CZ
6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios 6. procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor din cadrul LMP 1 Casa Soarelui
7. procedură încetarea/suspendarea serviciilor acordate în cadrul LMP nr. 3 Casa Tei 7. procedură privind managementul situației de risc în cadrul Centrului de Zi ”APOLLO”
8. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3 Casa Tei pentru luarea unei decizii 8. procedură privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 Casa Soarelui
9. procedură privind managementul situației de risc în cadrul LMP NR. 3 ”CASA TEI” 9. procedură privind asistenţa beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 aflaţi în stare terminală şi în caz de deces
10. procedură privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului beneficiarilor din cadrul CZ 10. procedură privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din cadrul CZ Apollo
11. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante CZ 11. regulament intern Intern Complexului de Servicii Comunitare ”APOLLO”
12. procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3  
13. procedura privind măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor din CZ  
14. materiale informative LMP  
15. regulile casei  
16. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi ASCLEPIOS pentru luarea unei decizii  
17. materiale informative CZ ” ASCLEPIOS” Călinești  
18. cod etic CSC ASCLEPIOS  
3.2. Asigurarea resurselor umane Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu a fost demarată. Perioada de implementare a subactivității a fost prelungită prin AA3.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe după finalizarea subactivităţii 3.4.
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu a fost demarată. Subactivitatea va  fi prelungită prin AA4.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști

A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.

A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.

Au fost publicate comunicate de presă privind campania de

recrutare (condiții, număr de posturi, drepturi ale APP).

Au fost transmise informații cu privire la campania de recrutare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova (104 UAT), precum și către instituții publice de interes județean/local (Consiliul Județean Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protoierii Prahova, muzee, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti etc.).

Au fost transmise informări către personalul din cadrul unităților de protecție pentru copii și adulți din subordinea DGASPC Prahova.

Au fost deschise conturi și publicate anunțuri privind campania de recrutare pe site-urile operatorilor specializați în recrutare de personal.

Au fost realizate deplasări la sediul tuturor unităților administrative-teritoriale din județul Prahova, personalul serviciilor publice de asistență socială fiind informat în mod direct cu privire la implementarea proiectului și campania de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist.

Au fost realizate deplasări la sediul a 9 unități de asistență socială din județul Prahova, în scopul informării directe a personalului cu privire la Campania de recrutare.

Au fost distribuite anunţuri prin intermediul mijloacelor de transport în comun din Municipiul Ploieşti şi prin intermediul mai multor supermarketuri de pe raza municipiului.

A fost realizată autorizarea DGASPC Prahova ca furnizor de formare profesională pentru cursul de calificare în ocupația de asistent personal profesionist.

A fost reluată campania de informare la nivelul unităţilor administrative-teritoriale din judeţul Prahova, inclusiv cu promovarea informaţiilor legate de asigurarea cursului de calificare de către DGASPC Prahova.

4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noile servicii sociale nu au fost înfiinţate.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Subactivitatea nu a început în graficul preconizat, având în vedere că nu s-au finalizat lucrările la proiectul complementar prin care se construiesc locuinţele protejate şi central de zi pentru persoanele cu dizabilităţi. Ca atare, noul servicii social nu a fost înfiinţat.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Subactivitatea nu a fost demarată, având în vedere că nu sunt înfiinţate LP/CZ/APP.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L28 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L29 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.

7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului care se actualizează după caz.

Stadiul proiectului la data de 31 august 2021

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management

Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.

Au fost întocmite 5 rapoarte tehnice privind progresul proiectului.

Au fost întocmite trei cereri de rambursare acceptate de către finanțator.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare

A fost încheiat un contract de furnizare furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare.

Au fost livrate materialele consumabile pentru echipa de management și de implementare, aferente celor două  lansate către furnizor.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.   

Au fost aplicată metodologia de selecție și au fost identificați 26 cei 30 de beneficiari care vor face parte din grupul țintă nr. 1 (persoane din cadrul CRRNPAH Călinești care vor fi transferate în cele două locuințe protejate). De asemenea, au fost identificate 4 persoane din cele 11 care fac parte din grupul țintă nr. 2 (persoane cu dizabilități din cadrul unităților de asistență socială pentru adulți, care vor fi transferate în rețeaua APP).
2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii

A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.

Au fost realizate activități de consiliere cu persoanele identificate ca eligibile pentru participarea la activitățile proiectului (30 de persoane).
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor

A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (26 documente), respectiv:

Elaborate în cadrul proiectului 128551  Elaborate în cadrul proiectului complementar 126406 şi utilizate şi în cadrul proiectului 128551
1. ROF LMP nr. 3 1. dosarul personal beneficiar LMP
2. procedură admitere beneficiari LMP 2. procedură privind măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor din cadrul LMP
3. dosarul personal beneficiar CZ 3. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante LP
4. ROF CZ Asclepios 4. procedura privind admiterea în cadrul CZ
5. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3 5. procedura privind încetarea acordării serviciilor CZ
6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios 6. procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor din cadrul LMP 1 Casa Soarelui
7. procedură încetarea/suspendarea serviciilor acordate în cadrul LMP nr. 3 Casa Tei 7. procedură privind managementul situației de risc în cadrul Centrului de Zi ”APOLLO”
8. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3 Casa Tei pentru luarea unei decizii 8. procedură privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 Casa Soarelui
9. procedură privind managementul situației de risc în cadrul LMP NR. 3 ”CASA TEI” 9. procedură privind asistenţa beneficiarilor din cadrul LMP nr. 1 aflaţi în stare terminală şi în caz de deces
10. procedură privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului beneficiarilor din cadrul CZ 10. procedură privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din cadrul CZ Apollo
11. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante CZ  
12. procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3  
13. procedura privind măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor din CZ  
14. materiale informative LMP  
15. regulile casei  
16. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi ASCLEPIOS pentru luarea unei decizii  
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu a fost demarată. Perioada de implementare a subactivității a fost prelungită prin AA3.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu a fost demarată. Subactivitatea va  fi prelungită prin AA4.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști

A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.

A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.

Au fost publicate comunicate de presă privind campania de recrutare (condiții, număr de posturi, drepturi ale APP).

Au fost transmise informații cu privire la campania de recrutare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova (104 UAT), precum și către instituții publice de interes județean/local (Consiliul Județean Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protoierii Prahova, muzee, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti etc.).

Au fost transmise informări către personalul din cadrul unităților de protecție pentru copii și adulți din subordinea DGASPC Prahova.

Au fost deschise conturi și publicate anunțuri privind campania de recrutare pe site-urile operatorilor specializați în recrutare de personal.

Au fost realizate deplasări la sediul tuturor unităților administrative-teritoriale din județul Prahova, personalul serviciilor publice de asistență socială fiind informat în mod direct cu privire la implementarea proiectului și campania de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist.

Au fost realizate deplasări la sediul a 9 unități de asistență socială din județul Prahova, în scopul informării directe a personalului cu privire la Campania de recrutare.

Au fost distribuite anunţuri prin intermediul mijloacelor de transport în comun din Municipiul Ploieşti şi prin intermediul mai multor supermarketuri de pe raza municipiului.

Au început demersurile pentru autorizarea DGASPC Prahova ca furnizor de formare profesională pentru cursul de calificare în ocupația de asistent personal profesionist, realizându-se: modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, identificarea formatorilor, obţinerea avizului ITM pentru codul CAEN Alte forme de învăţământ. 
4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Stadiul proiectului la data de 31 mai 2021

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management

Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.

Au fost întocmite 4 rapoarte tehnice privind progresul proiectului.

Au fost întocmite două cereri de rambursare acceptate de către finanțator.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare

A fost încheiat un contract de furnizare furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare.

Au fost livrate materialele consumabile pentru echipa de management și de implementare, aferente primei comenzi lansate către furnizor.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.   

Au fost aplicată metodologia de selecție și au fost identificați 27 din cei 30 de beneficiari care vor face parte din grupul țintă nr. 1 (persoane din cadrul CRRNPAH Călinești care vor fi transferate în cele două locuințe protejate).

2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii

A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.

Au fost realizate activități de consiliere cu persoanele identificate ca eligibile pentru participarea la activitățile proiectului (27 de persoane).
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (14 documente, respectiv: 1. ROF LMP nr. 3; 2. procedură admitere beneficiari LMP; 3. dosarul personal beneficiar LMP; 4. dosarul personal beneficiar CZ; 5. ROF CZ Asclepios; 6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3; 7. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios; 8. procedură încetarea serviciilor LMP nr. 3.; 9. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3 Casa Tei pentru luarea unei decizii; 10. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi ASCLEPIOS pentru luarea unei decizii; 11. procedură privind managementul situației de risc în cadrul LMP NR. 3 ”CASA TEI”; 12. procedură privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului beneficiarilor din cadrul CZ ASCLEPIOS; 13. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante CZ; 14. procedură privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante LP).
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Perioada de implementare a subactivității va fi prelungită prin AA3.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști

A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.

A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.

Au fost publicate comunicate de presă privind campania de recrutare (condiții, număr de posturi, drepturi ale APP).

Au fost transmise informații cu privire la campania de recrutare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova (104 UAT), precum și către instituții publice de interes județean/local (Consiliul Județean Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protoierii Prahova etc.).

Au fost transmise informări către personalul din cadrul unităților de protecție pentru copii și adulți din subordinea DGASPC Prahova.

Au fost deschise conturi și publicate anunțuri privind campania de recrutare pe site-urile operatorilor specializați în recrutare de personal.

Au fost realizate deplasări la sediul tuturor unităților administrative-teritoriale din județul Prahova, personalul serviciilor publice de asistență socială fiind informat în mod direct cu privire la implementarea proiectului și campania de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist.

Au fost realizate deplasări la sediul a două unități de asistență social din județul Prahova, în scopul informării directe a personalului cu privire la Campania de recrutare.

Au început demersurile pentru autorizarea DGASPC Prahova ca furnizor de formare profesională pentru cursul de calificare în ocupația de asistent personal profesionist.

4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Subactivitatea este întârziată, având în vedere că nicio persoană nu a solicitat evaluarea și angajarea ca asistent personal profesionist.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Stadiul proiectului la data de 28 februarie 2021

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.
Au fost întocmite 3 rapoarte tehnice privind progresul proiectului.
A fost întocmită o cerere de rambursare acceptată de către finanțator.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare A fost încheiat un contract de furnizare furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.
Au fost aplicată metodologia de selecție și au fost identificați 17 din cei 30 de beneficiari care vor face parte din grupul țintă nr. 1 (persoane din cadrul CRRNPAH Călinești care vor fi transferate în cele trei locuințe protejate).

2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.
Au fost realizate activități de consiliere cu persoanele identificate ca eligibile pentru participarea la activitățile proiectului.
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (13 documente, respectiv: 1. ROF LMP nr. 3; 2. procedură admitere beneficiari LMP; 3. dosarul personal beneficiar LMP; 4. dosarul personal beneficiar CZ; 5. ROF CZ Asclepios; 6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3; 7. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios; 8. procedură încetarea serviciilor LMP nr. 3.; 9. procedura privind încetarea/suspendarea serviciilor acordate în cadrul LMP nr. 3 Casa Tei; 10. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul LMP nr. 3 Casa Tei pentru luarea unei decizii; 11. procedură privind acordarea de asistență și suport beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi ASCLEPIOS pentru luarea unei decizii; 12. procedură privind managementul situației de risc în cadrul LMP NR. 3 ”CASA TEI”; 13. procedură privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului beneficiarilor din cadrul CZ ASCLEPIOS.).
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L11 de implementare.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști

A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.
A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.
Au fost publicate comunicate de presă privind campania de recrutare (condiții, număr de posturi, drepturi ale APP).
Au fost transmise informații cu privire la campania de recrutare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova (104 UAT), precum și către instituții publice de interes județean/local (Consiliul Județean Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protoierii Prahova etc.).
Au fost transmise informări către personalul din cadrul unităților de protecție pentru copii și adulți din subordinea DGASPC Prahova.
Au fost deschise conturi și publicate anunțuri privind campania de recrutare pe site-urile operatorilor specializați în recrutare de personal.
Au fost realizate deplasări la sediul a 52 de primării, personalul serviciilor publice de asistență socială fiind informat în mod direct cu privire la implementarea proiectului și campania de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist, respectiv: Ploiești, Boldești-Scăeni, Lipănești, Măgurele, Gura Vitioarei, Vălenii de Munte, Teișani, Drajna, Posești, Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Bucov, Plopu, Valea Călugărească, Urlați, Iordăcheanu, Ceptura, Gornet Cricov, Apostolache, Fântânele, Vadu Săpat, Călugăreni, Tătaru, Sângeru, Mizil, Gura Vadului, Jugureni, Lapoș, Albești Paleologu, Tomșani, Colceag, Baba Ana, Fulga, Boldești Grădiștea, Sălciile, Ciorani, Dragănești, Bănești, Câmpina, Poiana Câmpina, Cornu, Breaza, Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Șotrile, Băicoi, Păulești, Plopeni, Florești.

4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Stadiul proiectului la data de 30 noiembrie 2020

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.
Au fost întocmite două rapoarte tehnice (RT1 și RT2), precum și o cerere de rambursare (CR1).
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare A fost organizată și derulată procedura de achiziție pentru furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare, fiind încheiat 1 contract de furnizare.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost completată metodologia de selecție a beneficiarilor în conformitate cu solicitarea de clarificare la RT1.
A început aplicarea instrumentului de evaluare a beneficiarilor, în scopul stabilirii persoanelor care vor face parte din grupul țintă al proiectului.

2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii În conformitate cu strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii, au fost transmise comunicări către reprezentanții legali ai beneficiarilor/familiilor naturale/extinse referitoare la implementarea proiectului și inițierea procesului de evaluare a persoanelor cu dizabilități.
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (1. Regulament de Organizare și Funcționare al Locuinței Maxim Protejate nr. 3; 2. procedură admitere beneficiari LMP; 3. dosarul personal beneficiar LMP; 4. dosarul personal beneficiar Centru de Zi; 5. ROF CZ Asclepios; 6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3; 7. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios; 8. procedură încetarea serviciilor LMP nr. 3).
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L11 de implementare.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști Au fost publicate 3 comunicate de presă referitoare la recrutarea asistenților personali profesioniști.
Au fost transmise afișe referitoare la campania de recrutare către primăriile din județul Prahova.
Au fost transmise informații privind campania către alte instituții publice din județul Prahova (Consiliul Județean, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă etc).
A fost realizată informarea salariaților din cadrul unităților de protecție pentru persoanele adulte cu dizabilități cu privire la recrutarea ca asistent personal profesionist.
4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Stadiul proiectului la data de 30 septembrie 2020

Subactivitatea Rezultate obținute
1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului

Subactivitate finalizată

A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP

Subactivitate finalizată

A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare Au fost întocmite documentele specifice pentru organizarea procedurii de achiziție pentru furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare și pentru serviciile sociale (locuințe protejate și centre de zi).
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor

A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.

2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (procedură de admitere în locuința maxim protejată, dosarul beneficiarului din LMP, regulament de organizare și funcționare al LMP, procedură de admitere în centrul de zi, regulament de organizare și funcționare CZ).
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.3. Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ

Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L11 de implementare.

3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist.
A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.
4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului

Subactivitate finalizată

A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.

Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României